top of page

Regulamin

&1 Goście korzystający z noclegów w pokojach/domkach zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pobytu oraz jego bezwzględnym przestrzeganiem. przy adresach, kolejno:

1. Pokoje Gościnne Orka przy ulicy Morskiej 24 w Jarosławcu

2. Domki Letniskowe Orka przy ulicy Za lasem 12

&2 Prosimy o zachowanie się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu Państwa i innych, oraz do przestrzegania przepisów BHP i P-POŻ, ze względu na użyte materiały do stworzenia pokoju/domku. Użytkowanie sprzętów o większej wartości WATT dozwolone po uprzednim poinformowaniu właściciela ośrodka.

&3 Dzieci do lat czternastu przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką dorosłych, a szczególnie na placu zabaw, jak i basenie.

&4 Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

&5 Przekazanie i oddanie pokoju/domku następuje w obecności personelu ośrodka.

&6 W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres pobytu nie jest zwracana. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie powoduje zwrotu zadatku. Opłata klimatyczna jest pobierana według stawek Gminy Postomino.

&7 Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia, uszkodzenia na mieniu ośrodka lub na mieniu osób przebywających na terenie ośrodka. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka.. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, jak również za kradzież bagaży, rzeczy pozostawionych w pokoju/domku w czasie trwania pobytu (skończonego w dniu wyjazdu) ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

​.

&8 Zabrania się kategorycznie palenia wszelkich wyrobów tytoniowych oraz czynnego używania tzw.

e-papierosów (z wyłączeniem balkonów w Pokojach Gościnnych Orka przy ulicy Morskiej 24 - na 1 piętrze, tarasów na parterze). 

 

&9 Na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby w nim zameldowane. Pobyt osób trzecich jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu.

&10 Na terenie domków letniskowych obowiązuje całkowity zakaz spuszczania psów ze smyczy, w celu załatwiania potrzeb fizjologicznych prosimy o wyprowadzanie zwierząt poza teren ośrodka. Na terenie pokoi gościnnych nie przyjmujemy ze zwierzętami.

 

&11 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe problemy, niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem ciśnienia wody, brakiem prądu, brakiem lub słabym zasięgiem internetu.

&12 Przed opuszczeniem terenu ośrodka prosimy pozostawić zajmowaną powierzchnię w takim stanie, w jakim owa powierzchnia została zastana w dniu przyjazdu. Śmieci na koniec jak i w trakcie pobytu prosimy wynosić do pojemników znajdujących się obok ogrodzenia(duże zielone boxy).

 

&13 Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 23:00 do 07:00.

&14 Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku/pokoju i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój lub niszczy mienie ośrodka, osób przebywających na terenie ośrodka lub nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi.

&15 Obiekty są monitorowane. Zapis z kamer jest gromadzony na dyskach i pozostaje do wglądu przez organy uprawnione do jego pozyskania.

 

&16 Karty meldunkowe należy wypełniać w sposób właściwy i zgodny ze stanem faktycznym.

&17 Grać w piłkę można tylko i wyłącznie na obszarze placu zabaw. Szkody wynikłe z tytułu niedostosowania się do tego zapisu regulaminu będą rozliczane na bieżąco. Zabrania się kategorycznie grania w piłkę przy domku letniskowym / budynku.

&18 Z basenu i brodzika mogą korzystać wszystkie osoby zameldowane w naszych ośrodkach- wstęp jest WOLNY.

&19 Nie bierzemy odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu, zgubione rzeczy oraz inne nieprzewidziane sytuacje podczas rejsu łodzią motorową lub rejsu na kole podpiętym do łodzi motorowej. Każda osoba uczestniczy w przejażdżce na własną odpowiedzialność.

 

&20 Regulamin części basenowej dostępny jest na stronie internetowej www.orkajaroslawiec.com w zakładce REGULAMIN.

 

&26 Regulamin części basenowej dostępny jest na stronie internetowej www.orkajaroslawiec.com w zakładce REGULAMIN.

&27 Na domkach letniskowych Orka przy ul. Za lasem 12 obowiązuje zwrotna kaucja na poczet zniszczeń w wysokości 200zł. W przypadku zniszczeń, które przewyższają kwotę 200zł, gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości kosztów doprowadzenia rzeczy do stanu sprzed uszkodzenia. Odbywać się to będzie w drodze polubownej lub drodze sądowej.

&28 Bardzo prosimy o pozostawianie grilla w takim stanie, w jakim Państwo go zastali. Między innymi takie zachowania wpłynęły na ustanowienie nowej godziny rozpoczęcia doby hotelowej z 14:00 na 15:00.

REGULAMIN KOMPLEKSU BASENOWEGO 
 

1. Przed wejściem na basen należy zapoznać się z Regulaminem oraz instrukcjami obsługi i użytkowania.


2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości. 


Przyjmuje się, że z chwilą wejścia, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Regulaminy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu.


3. Na basenie obowiązuje stosowanie czystego obuwia basenowego tj. klapki, strój kąpielowy.


4. Przed skorzystaniem z basenu należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem.


5. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.


6. Każdy Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.


7. Użytkownicy mają obowiązek korzystania z usług obiektu z dbałością o stan urządzeń oraz wszelkich innych rzeczy znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedniego korzystania z obiektu i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane.


8. Wszyscy Użytkownicy znajdujący się na terenie kompleksu basenowego są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom pracowników obiektu oraz bezwzględnego przestrzegania zaleceń widniejących na tablicach ostrzegawczych.


9. Pracownik Ośrodka uprawniony jest do wydania odmowy korzystania z basenu Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu. Nieprzestrzeganie powyższych warunków może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju, a tym samym uprawnia pracowników Ośrodka do wezwania policji.


10. Pracownik Ośrodka może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z basenu w przypadku zaistnienia nagłej konieczności np. w sytuacji przekroczenia limitu dopuszczalnej ilości użytkowników, w razie pilnej potrzeby czy nieprzewidzianej sytuacji, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.


11. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.


12. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.


13. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.


14. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osoby dorosłej.


15. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się:


- palenia tytoniu,
- wnoszenia elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności w szklanych opakowaniach,
- używania łatwo tłukących się szklanych pojemników, 
- spożywania przyniesionej ze sobą żywności i napojów w szklanych opakowaniach,
- wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych lub środków ograniczających ocenę sytuacji, plucia, żucia gumy i innego zanieczyszczania basenu i wody,
- rezerwowania stolików i leżaków,
- zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki na terenie całego kompleksu basenowego,
- uszkadzania, niszczenia i brudzenia wyposażenia i oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
- biegania, skoków do wody i wpychania do wody innych Użytkowników, a także wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu,
- przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu bądź środków ograniczających lub zakłócających ocenę sytuacji,
- wszczynania fałszywych alarmów,
- korzystania z atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
- przeszkadzania lub uniemożliwiania innym Użytkownikom normalnego korzystania z obiektu,
- pozostawiania małych dzieci bez opieki.


16. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:
- są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
- są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych
- chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu 
- posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje
- cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne
- są uczulone na środki dezynfekujące
- cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
- posiadają dolegliwości układu wydalania.
 
17. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. 
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.


18. O możliwości wykorzystania piłek, wszelkiego rodzaju pomocy do pływania, płetw, rurek, gogli, itp. w basenie decydują pracownicy Ośrodka biorąc pod uwagę liczebność Użytkowników.


19. Ośrodek wraz z basenem jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych, w tym zgodności zachowania z Regulaminem, itp.
 

20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, szkody i ich następstwa zaistniałe na skutek niezastosowania się Użytkowników obiektu do zasad określonych w Regulaminie.


21. Użytkownicy korzystają z kompleksu basenowego wraz z jego atrakcjami, urządzeniami do zabawy na własne ryzyko.


22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.


23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez Użytkowników.


24. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Ośrodka. W przypadku zaniechania tego czynu, Użytkownicy tracą prawo do roszczeń odszkodowawczych.  

25. Zabrania się gry w piłkę w basenie ze względu na notoryczne zabrudzenie basenu wynikłe z tytułu dostawania się nieczystości do wody.


26. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kompleksu basenowego.


27. W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin dostępny na stronie internetowej www.orkajaroslawiec.com w zakładce REGULAMIN.

Zapłata za pobyt skutkuje całkowitą akceptacją regulaminu

Szanowni Państwo, serdecznie witamy w Ośrodku "Orka", mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda Nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w Naszym ośrodku!

bottom of page